Search

 אבטחת שרשרת האספקה - גורם כלכלי מאושר  AEO


גורם כלכלי מאושרAEO - Authorized Economic Operator
C-TPAT - Customs-Trade Partnership Against Terrorism  
CSI - Container Security Initiativeחברת מא1 מסייעת ללקוחותיה להשיג מעמד של "גורם כלכלי מאושר" שמוענק על ידי רשויות המכס לחברות ולגופים שעומדים בתנאים ובהנחיות שנקבעו.

חברה המחזיקה בסטטוס של "גורם כלכלי מאושר"  (AEO)  מקבלת עדיפות בטיפול במשלוחיה ומטעניה במהלך פעילות היצוא/יבוא/שיגור שהיא מבצעת בנמלים. לחברה בעלת מעמד זה יתרון עסקי ברור על מתחרים שאין בידם אישור דומה והיא נמצאת במצב עסקי נוח וזמינה לקבלת פניות מגופים כלכליים ואופרטיביים בשרשרת האספקה העולמית.   

 

חברת מא1 מייעצת ומדריכה לקוחות במהלך כל שלבי ההכנה והבדיקות לקראת בחינת רשויות המכס על התאמתם לקבלת האישור הסופי.

 

העבודה מתחילה בשלבי ההכנה הראשוניים בהן נבדקת רמת מוכנות החברה ומזוהים הפערים שעליה למלא ולהשלים, וממשיכה בבחינת תכניות התאוששות מאסון והנהלים הנדרשים. במהלך העבודה ממליצה חברת מא1 על כלי עבודה מתאימים, טכנולוגיות חדשניות ושיטות המקובלות בענף

 

חברת מא1 מעמידה לרשות הלקוחות מומחי תוכן שילוו אותה בכל השלבים ויסייעו ללקוח בהכנת הנהלים, הניירת ומילוי הטפסים הנדרשים על ידי הרשות.

 

כחלק ממגוון השירותים בנושא, מעמידה חברת מא1 את הידע שצברה  וניסיונה בתחומים הרלבנטיים, ומציעה שרות של עריכת ביקורות ובחינות של מצב נתון ללקוחות המבקשים לבחון מידת מוכנותם לזכאות לקבלת המעמד. במסגרת שרות זה מכינה מא1 ללקוח דו"ח מלא על הממצאים וביכולתה להעמיד לרשות הלקוח, על פי דרישתו, דו"ח מיפוי של הפערים שנמצאו בצרוף תכנית פעולה אופרטיבית לסגירת הפערים וקידום הלקוח לקבלת מעמד של גורם כלכלי מאושר.

 

בנוסף מציעה חברת מא1 בקרה ובדיקות תקופתיות לבחינת רמת המוכנות של לקוחות המחזיקים בסטטוס ובאישור תקף והצבעה על ליקויים הנדרשים לתיקון


למידע נוסף נא ליצור קשר עם נציג מ.א.1 אבטחה וביטחון בינלאומיים בע"מ